چه کسی باید آزمایش اچ ای وی بدهد؟

چه کسی باید آزمایش اچ ای وی بدهد؟

تمرکز انجام آزمایش همواره بر گروه هایی از مردم بوده که تصور می­ شده در خطر هستند، به خصوص مصرف کنندگان تزریقی مواد، تن فروش ها، و مردان هم جنس گرا. یک مشکل این قضیه تمرکز آن بر گروه هایی از مردم به جای تمرکز بر رفتارهای پرخطر خاص است. بسیاری از مردم اقدام به رفتارهای پرخطر می کنند، اما خود را در قالب هیچ یک از گروه های بالا قابل تعریف نمی­ دانند.

برای مثال یک مرد متاهل ممکن است گاهی با مردان دیگر رابطه جنسی داشته باشد اما خودش را هم جنس گرا محسوب نمی ­کند؛ یک زن ممکن است رابطه جنسی محافظت نشده با شریک جنسی خود داشته باشد اما نداند که او گاهی مواد تزریق می­کند و وسایل تزریق را شریکی استفاده می­کند؛ یا فرد دیگری ممکن است هیچ وقت سوزن و سرنگی را شریکی استفاده نکند اما همه وسایل دیگر تزریق را به اشتراک بگذارد.

 

مشاور یا مددکاری که در برنامه پیشگیری از اچ ای ویکار می­کند ممکن است مجموعه ای از پرسش ها را برای ارزیابی خطر فردی که درخواست آزمایش اچ ای وی دارد بپرسد. این پرسش ها می­ تواند به عنوان یک راهنما استفاده شود، چون بیشتر مر­دم از بحث در مورد جنبه های خصوصی زندگی شان احساس شرمندگی و دستپاچگی می­ کنند.

قبل از ایجاد سطحی از اعتماد که بتواند فرد را متمایل به بحث در مورد این مسایل کند، ممکن است جلسه ها و مذاکره های متعددی لازم باشد. زبانی که استفاده می­ شود باید متناسب با فرهنگ و مذهب آن منطقه باشد. اگر تسهیلات آزمایش اچ ای وی قابل دسترسی نیست یا خیلی گران است، هنوز باید ارائه اطلاعات در مورد استفاده ایمن تر از مواد و رویه های جنسی ایمن تر را در نظر گرفت.