خطر انتقال اچ ای وی از مادر به نوزاد چقدر است؟

خطر انتقال اچ ای وی از مادر به نوزاد چقدر است؟

اچ ای وی می تواند به شکل های زیر از مادر اچ ای وی مثبت به کودک منتقل شود:

1- طی بارداری

2- هنگام زایمان

3- هنگام شیردهی

همه نوزادانی که از مادر مبتلا به اچ ای وی مثبت متولد می شوند، مبتلا به اچ ای وی نمی شوند. وقتی نوزاد در رحم مادر در حال رشد است خون مادر و نوزاد خیلی به هم نزدیک می شود، اما با هم مخلوط نمی شود. مطالعات نشان داده است که خطر انتقال از مادر مبتلا به کودکش بین 15 تا 48 درصد است. اگر 100 زن اچ ای وی مثبت هر یک، یک نوزاد داشته باشند، حدود 35 نوزاد مبتلا به اچ ای وی خواهند بود. به طور متوسط ویروس به 7 نوزاد طی بارداری، 15 نوزاد در زمان زایمان، و 13 نوزاد در دوره شیردهی منتقل خواهد شد.