‌ برنامه ‌یاری رسانی تیم سیار

‌ برنامه ‌یاری رسانی تیم سیار

برنامه یاری‌رسان یكی دیگر از روش‌های مهم و اثربخش برای كمك به پیشگیری از ابتلا به اچ آی وی است. در این روش گروه‌های همسان با تنظیم ملاقات با گروه هدف (مثلاً مصرف‌كنندگان تزریقی مواد) در نوبت های منظم در مكان‌های آنها حضور یافته و  به آموزش آنها مبادرت می‌كند. برنامه سیار باید طوری  طرح‌ریزی شود كه افراد بتوانند برنامه ریزی كنند تا كاركنان یاری‌رسانی را ببینند. در صورت امكان طوری برنامه ریزی كنید تا افراد گروه هدف در یك مكان و در زمان های مختلف دیده شود تا به همه‌ی گروه رسیدگی شود.

تماس های اولیه كوتاه باشد و اطمینان حاصل شود كه كاركنان یاری‌رسان برای بحث های جزیی‌تر در زمان و مكان های‌ مناسب تر در دسترس خواهند بود.

در تماس با مخاطبان، رفتار محترمانه داشته باشید. راه هایی برای تماس و ارتباط پیدا كنید که ملاقات ها باعث مزاحمت در كارشان نشود و باعث نگرانی و ترس‌ شان نشود و همچنین باعث رنجش برخی نگردد.

آماده‌ی كار با افراد مخاطب و صاحبان نفوذ باشید و یاد بگیرید چگونه با افراد ارتباط برقراركنید. افراد مخاطب نباید یاری‌رسان را به شكل دشمن یا همدست ببینند.

كار به صورت دو نفره، هم از لحاظ امنیت یاری‌رسانی و هم از لحاظ توانایی برقراری ارتباط با گروه های متفاوت مؤثرتر خواهد بود.

باید به این نکته توجه داشت که مصرف مواد به صورت غیر قانونی و مخفی است و اغلب به آن به عنوان كاری غیر اخلاقی نگاه می‌شود. همچنین در نظر داشته باشید که رفتار مصرف مواد پویا است و با تكنولوژی جدید تغییر می‌كند. بنابراین آگاهی ‌و مهارت یاری‌‌رسان هم باید مرتب روزآمد شود.

الگوهای مختلفی از كار یاری‌رسانی وجود دارد که بر اساس خصوصیات اختصاصی محل انتخاب می‌شوند.