موضوع: مشاوره

پیش‌ نیازهای مشاوره ایدز

پیش‌ نیازهای مشاوره ایدز

مشاوره باید از زمان مناسب برخوردار باشد و در شرایط و زمان مناسب صورت گیرد، و بر اصل رازداری در آن تأکید شود، و به نحوی ارایه شود که در دسترس باشد و مورد پذیرش فرد واقع شود. تداوم یکپارچگی، دقت و صحت موارد گفتگو باید مد نظر باشد. در صورتی كه فرد مبتلا ارجاع شده باشد، آنگاه حداكثر تلاش صورت گیرد تا انگیزه فرد برای تداوم جلسات افزایش یافته و ادامه جلسات داوطلبانه باشد.

فرایند مشاوره ایدز

مشاوره‌ی ایدز گفتگویی محرمانه است كه بین مراجع و مشاوره با هدف کمک كردن به مراجع برای سازگاری با استرس و اضطراب ناشی از بیماری انجام می شود. در مشاوره باید به اتخاذ تصمیم در مورد بیماری كمك شود. خطر انتقال اچ آی وی ارزیابی و درباره‌ی پیشگیری از انتقال نیز بحث شود.

مشاوره باید به همسر، شریك جنسی و خانواده گسترش یابد و پیگیری گردد. آزمایش اچ آی وی باید آگاهانه و با رضایت باشد. هدف از آن مشخص، روشن و اطلاعات درمانی و حمایتی پس از اخذ آزمایش ارایه شود.

باید اصل رازداری به شدت مورد تأكید قرار گرفته و خدمات لازم پس از آزمایش ارایه گردد.

فرد باید درك كند كه دانستن وضعیت اچ آی وی فواید زیر را دارد:

  • درك واقع بینانه‌تر از آسیب‌پذیری به اچ آی وی.

  • ارتقاء و تداوم رفتارهایی كه از انتقال اچ آی وی جلوگیری می‌كند.

  • كاهش اضطراب و تسهیل در وضعیت فرد و سازگاری با آن.

  • تسهیل ورود به مداخلات پیشگیری از اچ آی وی از مادر به كودك.

  • كمك به مراجع برای برنامه‌ ریزی و انتخاب آگاهانه برای آینده.

  • هدایت و ارجاع به موقع به خدمات بالینی اختصاصی اچ آی وی در مراقبت، درمان و حمایت.

فوایدی كه دانستن وضعیت اچ آی وی در سطح اجتماعی دارد شامل تشكیل آموزشگران همتا و گسیل نمودن حمایت‌ها برای پاسخ‌های مناسب است. كاهش انكار، انگ و تبعیض و هنجاركردن اقدامات پیشگیرانه اچ آی وی از خواص دیگر آن است.