موضوع: مشاوره

سطوح مشاوره‌ی اچ آی وی

سطوح مشاوره‌ی اچ آی وی

در مشاوره‌ی اچ آی وی هم سطح پیشگیرانه و هم سطح حمایتی لحاظ می شوند.

سطح پیشگیری برای آنهایی است که:

 • هنوز آلوده نشده‌اند.

 • رفتار پرخطر دارند.

 • یا رفتار پر خطر ندارند.

سطح حمایتی برای آنهایی است که:

 • مبتلا شده‌اند.

 • از اعضای خانواده افراد مبتلا می‌باشند.

بنابراین مشاوره‌ی اچ آی وی شامل دو سطح پیشگیرانه و حمایتی است

در سطح پیشگیرانه به موارد زیر پرداخته می‌شود:

 • ارایه‌ی اطلاعات درباره‌ی اچ آی وی و رفتار پرخطر.

 • آموزش روش‌های انتقال و ارزیابی وجود و میزان رفتار پرخطر.

 • كمك به تغییر در سبك زندگی برای پیشگیری از آلودگی.

سطح حمایتی شامل موارد زیر است:

 • شناسایی مسایل روانی– اجتماعی به دنبال آلودگی.

 • نگرانی از پیشگیری از آلودگی در اطرافیان.

 • برخورد مؤثر.

 • توانا كردن فرد برای زندگی با اچ آی وی.

فرد اچ آی وی مثبت باید بتواند بر زندگی خود اقتدار و کنترل داشته باشد و به زندگی معمولی خود ادامه دهد. برای رسیدن به این هدف باید اوقات او به صورت سازنده غنی شود و میزان اقتدار در زندگی و تصمیمات او افزایش یابد. باید قدرت سازش و تطابق فرد افزایش یابد.