موضوع: اخبار

شیوع اچ آی وی در بزرگسالان و جمعیت های کلیدی

شیوع اچ آی وی در بزرگسالان و جمعیت های کلیدی

با توجه به شیوع و گسترش اچ ای وی در جهان می توان پراکندگی آن را در قاره های مختلف مورد بررسی قرار داد. قبلا ایدز در آفریقا و کشورهای مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم، حال به بررسی شیوع اچ ای وی در بزرگسالان و جمعیت های کلیدی از جمله مردان هم جنس باز وکسانی که تزریق مشترک دارند می پردازیم

در نمودار ذیل درصد مبتلایان به اچ ای وی درجمعیت های مذکور، در کشورهای مختلف آفریقا نشان داده شده است.

 

ایدز در آفریقا