پیشگیری در مصرف کنندگان تزریقی

پیشگیری در مصرف کنندگان تزریقی

از جمله مواردی که میتوان برای پیشگیری به مصرف کنندگان تزریقی پیشنهاد کرد موارد ذیل میباشد:

1- بهتر است مواد را به صورت تزریقی مصرف نکنید.

2- اگر که مواد را به صورت تزریقی مصرف می کنید برای اینکه به ویروس مبتلا نشوید باید از سرنگ یک بار مصرف استریل استفاده کنید

3- نباید مواد را به صورت مشترک تزریق کنید.

4- در صورتی که اصرار به مصرف مواد به صورت تزریقی دارید حتما روش صحیح تزریق را آموزش ببینید.