گزارش روز دوم کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

گزارش روز دوم کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

در بخش ابتدایی کارگاه سرکار خانم شیبانی و آقای نیک آیین به عنوان کارشناس پیشگیری و کنترل ایدز در ادامه گزارشات روز اول و توضیح فرم های مالی و فنی، گزارش خود را در این زمینه برای حاضرین بیان کردند.

در بخش بعدی شرکت کنندگان از استان های مختلف به 3 گروه تقسیم شدند. در بخش کارگروهی فرم های ارزیابی به گروه ها داده شد و از آنها خواسته شد که با توجه به سوالات مطرح شده به آنها پاسخ داده و به ارزیابی موضوعات و سوالات مطرح شده بپردازند.

کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

1. در ارزیابی یک منطقه مهمترین موارد قابل توجه برای شما (جهت تصمیم گیری) چیست؟

برخی پاسخ های شرکت کنندگان:

 • بررسی سطح آسیب منطقه و محله (میزان مهاجرت، حاشیه نشینی و ...)

 • استعلام از مراجع مختلف نهاد های مرتبط جهت اخذ اطلاعات اولیه

 • شناسایی منابع محلی و بسترهای موجود (مساجد، افراد ذی نفوذ و ...)

 •  نسبت جمعیت آسیب دیده به تعداد کل جمعیت

 •  بافت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

 •  تعداد پاتوق های مصرف مواد

 • ·تعداد افراد تزریقی در منطقه

 •  وفور مواد مخدر در منطقه

 •  تعداد کل جمعیت

 •  وضعیت جغرافیایی

کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

2. منطقه ای، یک تیم سیار و یک مرکز گذری دارد، در ارزیابی منطقه برای تعیین مداخله مهمترین نکات از نظر شما چیست؟

در سوال دوم شرکت کنندگان با در نظرگرفتن منطقه ای با ویژگی ذکر شده به بررسی و بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

 •  استفاده از گروه های همتا در مناطق مختلف جهت ارتباط بهتر و بیشتر با افراد آسیب دیده)

 •  ارزیابی میزان مداخله و مشارکت گروه های هدف و ذی نفع از طرق مختلف و مناسب تحقیقی

 •  طراحی بسته های آموزشی و توزیع بسته های بهداشتی بر اساس نیاز پاتوق ها

 •  تجارب و مشاهدات دست اندرکاران مراکز و تیم ها و ارزیابی آنها

 •  بررسی راه حل های تسهیل مراجعه افراد آسیب به مراکز گذری

 •  مصاحبه با افراد کلیدی و ذی نفوذ محله (اصناف و کاسبین)

 •  جذاب کردن مراکز DIC به منظور جلب ماندگاری افراد

 •  شناسایی پاتوق ها بر اساس مدل های آسیب و مصرف

 •   گزارشات روزانه مراکز موجود و ارزیابی آنها

 •  ارجاع افراد از پاتوق به DIC و VCT

 •  مشاهده دقیق منطقه از طریق تسهیلگر

 • بررسی میزان پذیرش مردم محله

کار گروهی

همچنین در دو بخش ذیل نیز شرکت کنندگان با فرم هایی که در اختیارشان قرار داده شد به سوالات مطرح شده در بخش های مربوطه پاسخ داده و در قالب کارگروهی به بحث و بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

الف. کارگروهی-گزارش فنی

1- در گروه، فرم گزارش فنی موجود را بررسی کنید.

 • موارد قابل حذف را شناسایی کنید.

 • چه مواردی پیشنهاد می کنید اضافه شود.

 • موارد مبهم در فرم گزارش فنی کدامند؟

 • آیا گزارش فنی مراکز رهپویان و رهایی را می پذیرید؟

بخشی از پاسخ گروه های مختلف در ذیل بیان شده است:

 •  سهمیه استان ها در توزیع بسته های بهداشتی حفظ شود و به استانهای دیگر تحویل داده نشود.

 • عدم توجیه کارشناسان از بابت تفاوت قرارداد و تفاهم نامه و نداشتن تفاهم نامه و یا قرارداد یکسان در سطح کشور

 • ثابت شدن نیروها و پرسنل مراکز درمانی و ارائه خدمات درمانی به جامعه هدف

 • اضافه نمودن اعتبارات جهت آیتم های آموزشی، فرهنگی و سایر موارد

 • حق الزحمه کارشناسان استانی در پروژه جهانی درنظر گرفته شود.

 • هر گونه مکاتبات اداری به صورت رسمی انجام پذیرد.

 • دیر رسیدن اعتبارات به استان ها