گال چیست؟

گال چیست؟

گال چیست؟

گال در بالغین اغلب از طریق تماس جنسی منتقل‌ می‌شود. واضح ‌است كه این بیماری از طریق تماس نزدیك بدنی و غیر جنسی نیز منتقل ‌می‌شود. در محیط‌هایی كه مردم با تماس‌های خیلی نزدیك زندگی‌ می‌كنند، از جمله مدرسه، منازل پرجمعیت و نامناسب و در مراكزی همچون خانة‌‌ سالمندان و بیمارستان بیماران روانی، میزان انتقال گال بیشتر است. بیماران دچار دانه‌های خارش‌دار در ناحیه تناسلی، مچ دستها، بین انگشتان و کمر می‌شوند که خارش به خصوص در شب‌ها تشدید می‌شود.