اثرات ایدز

اثرات ایدز

اثرات اچ آی وی/ایدز بر نظام‌ سلامت

با گسترش اچ‌ آی‌ وی، و بیماری‌های همراهِ آن منابع سلامت نظیر تخت‌های بیمارستان، كاركنان، داروها و از این قبیل صرف مراقبت از این بیماران می‌شود و باعث كاهش منابعی خواهد شد كه می‌تواند در خدمات دیگر سلامت مصرف شوند.

همچنین اچ آی وی/ایدز باعث بروز و شیوع مجدد بیماری‌های بازپدید مانند سل و مالاریا می‌شود و مرگ و میر نوزادان و كودكان را افزایش می‌دهد و در نهایت تأثیرات آن بر مرگ و میر و در بهره‌گیری از منابع سلامت بسیار ناامیدکننده است.

اثرات اچ آی وی/ایدز برثبات سیاسی و اجتماعی

مرگ و میر و مهاجرت ناشی از بیماری باعث تغییرات جمعیتی می‌شود و خشونتِ ناشی از جرم، انگ و تبعیض افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر از دست دادن كاركنان بخش‌های اجتماعی، شامل خدمات آموزشی و اجتماعی باعث سستی زیرساخت فرهنگی می‌شود که زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی است.

اثرات منفی اچ آی وی/ایدز بر بخش‌های تولید

از دست دادن منابع انسانی ناشی از ایدز در بخش‌های حیاتی صنایع و كشاورزی به افزایش هزینۀ كار و كاهش سود كارخانجات می‌انجامد و افزایش تورم و قیمت‌ها را در پی دارد.