موضوع: درمان

مراحل بهبودی بیماری ایدز

مراحل بهبودی بیماری ایدز

ایدز خود یک بیماری نیست بلکه یک ناخوشی است و شامل مجموعه ای از علایم و بیماری هاست که در اثر نقص ایمنی بدن ایجاد می شود. به عبارت دیگر عامل بیماری که یک ویروس است سیستم ایمنی بدن را دچار مشکل می کند.

مراحل بهبودی بیماری ایدز شامل موارد زیر است:

1- تعداد افردی که با آنها تزریق مشترک دارید کم کنید.

2- تزریق مشترک نداشته باشید.

3- مصرف مواد خود را از تزریقی به خوراکی یا دودی تغییر دهید.

4- مصرف مواد را کنار بگذارید و زیر نظر پزشک از متادون استفاده کنید.