موضوع: مشاوره

دغدغه های مراجع در مورد مشاور و مشاوره

دغدغه های مراجع در مورد مشاور و مشاوره

مراجع ممکن است دغدغه هایی در مورد مشاور و مشاوره داشته باشد. این دغدغه ها حول این موارد است:

  1. معذب بودن در صحبت با یک غریبه

  2. ترس از آنچه آشکار خواهد شد

  3. ترس از مواجهه با عفونت

  4. احساس شرمندگی از صحبت در مورد مسایل خصوصی

  5. نگرانی از این که رازداری رعایت نخواهد شد

  6. دشواری در صحبت با فردی از جنس مخالف، پیشینه قومی متفاوت، زبان و گفتار متفاوت، سن متفاوت وغیره