پیشگیری جنسی

پیشگیری جنسی

در یک رابطه جنسی آنچه باید رعایت شود تا فرد مبتلا به اچ ای وی نگردد با عنوان پیشگیری جنسی مطرح است که به بیان نکات زیر می پردازد:

1- برای پیشگیری از انتقال اچ ای وی به همسر خود وفادار باشید.

2- در صورتی که با فردی غیر از همسر خود رابطه جنسی دارید حتما از کاندوم استفاده کنید.

3- اگر مصرف تزریقی مواد یا ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده دارید، در ارتباط جنسی با همسر خود نیز از کاندوم استفاده کنید.

4- از رابطه جنسی یا زور و فشار و در موقعیت های پرخطر پرهیز کنید.

5- در زمان قاعدگی (پریود) نزدیکی نکنید.

6- شریک جنسی خود را بشناسید.

7- در هر حال همواره کاندوم را فراموش نکنید.