موضوع:

بررسی ایدز در کشور آفریقا

بررسی ایدز در کشور آفریقا

سنگال دارد یک جنبش داخل جامعه.ان تلاش بزرگتری انجام داده در سال های اخیر برای دسترسی سریع به جلوگیری از ایدز و درمان و مراقبت و توجه و حمایت های مختلف با کانون های ویژه روی جمعیت کلیدی(شایدم:راهنمایی مردم) با احتمال خطر بالاتر

صندوق جهانی تصویب میکند  سرمایه 75 میلیون دلاری برای حفظ و جلوگیری و درمان ایدز در مالی هر سه سال یه بار.تلاش خواهد شد برای کاهش ایدزو توسعه سرویس های جلوگیری از ایدز به ویژه برای رسیدن جمعیت کلیدی(؟) با احتمال خطر بالاتر (به این پیشگیری منظورش است).یک تقدم بالا خواهد بود  گام جدید برای عفونت های HIV در بچه ها و تلاش های امتحان داوطلبانه گسترده شده.