اثرات اچ ای وی-ایدز بر افراد و خانواده ها

اثرات اچ ای وی-ایدز بر افراد و خانواده ها

اثرات اچ ای وی/ ایدز بر افراد و خانواده ها

با بروز نشانگان بالینی بیماری که ناشی از ایجاد بیماری های همراه ویروس نقص ایمنی می باشند، فرد ناخوش شده و نیاز به مراقبت و حمایت افزایش خواهد یافت و در صورت عدم کفایت خدمات پزشکی بیمار فوت می کند که این خود به افزایش افراد تحت تکفل و ایتام منجرخواهد شد. در نتیجه خانواده شاهد اثرات مضری از جمله فشارهای روانی ناشی از ناخوشی و مرگ و افزایش ناامنی و کاهش رفاه خواهد بود.

همچنین ابتلا به بیماری باعث از دست رفتن درآمد، افزایش فقر و کاهش تغذیه می شود و در نهایت خانواده با از دست دادن اعضا بالغ که در سنین تولید مثل هستند دچار فقدان باروری و از هم گسیختگی خواهد شد.