انتقال ایدز از طریق مایعات و بافت های بدن

انتقال ایدز از طریق مایعات و بافت های بدن

ویروس ایدز با بعضی مایعات و بافت های بدن منتقل می شود.

1- خون و محتویات آلوده به خون

2- ترشحات جنسی مردانه و منی

3- ترشحات جنسی زنانه

4- بافت و اعضای بدن

5- مایع مغزی- نخاعی.

به هر ترتیبی که هر یک از موارد فوق بتواند از یک فرد مبتلا به یک فرد سالم منتقل گردد، فرد سالم هم ممکن است مبتلا شود.