مراحل تهیه پیام‌های آموزشی

مراحل تهیه پیام‌های آموزشی

مراحل تهیه پیام‌های آموزشی

 • مشخص كردن هدف پیام. 

 • گردآوری اطلاعات لازم و تهیه‌ی پیش نویس پیام. 

 • بازبینی اطلاعات با كاركنان پزشكی و واجد شرایط.

 • داشتن یك گروه متمركز از مصرف‌كنندگان تزریقی فعال برای بررسی واكنش‌ها.

 • بازنویسی و اصلاح پیش‌نویس پیام.

 • داشتن گروه متمركز از مصرف‌كنندگان تزریقی فعال برای گرفتن بازخورد نهایی.

 • نهایی كردن پیام، تولید و توزیع.

روشهای اصلی در انتقال پیام

 • آموزش نفر به نفر (وقتی با یک فرد مصرف کننده تزریقی صحبت می کنیم)

 • آموزش گروهی (وقتی با گروهی از مصرف‌كنندگان تزریقی در خیابان یا محلی كه جمع می‌شوند صحبت می‌شود).

 • شعارها و گفتارها (باید كوتاه و گیرا باشند).

 • بروشورها.

 • خبرنامه‌ها و مجلات