موضوع: مشاوره

مشاوره بعد از نتیجه منفی آزمایش

مشاوره بعد از نتیجه منفی آزمایش

مشاوره با کسی که نتیجه آزمایش منفی داشته به همان اندازه ی مشاوره با کسی که نتیجه آزمایش او مثبت بوده مهم است. در عین این که خوشحالی یا حتی سرمستی مراجع از گرفتن نتیجه منفی آزمایش قابل درک است، ضروری است که مشاور اطلاعاتی به مراجع بدهد:

1- لازم است مشاور توضیح دهد که نتیجه آزمایش به علت دوره پنجره ممکن است قابل اعتماد نباشد و مراجع ممکن است بخواهد ظرف 3 تا 6 ماه آزمایش دیگری داشته باشد و این در شرایطی است که در این مدت خود را در معرض خطر بیشتری قرار ندهد.

2- مشاور باید تاکید کند که از این پس پیشگیری از قرار گرفتن در معرض اچ ای وی اهمیت دارد. اطلاعات در مورد رویه های ایمن تر رابطه جنسی و رویه های ایمن تر استفاده از مواد را باید کاملا توضیح داد و بحث کرد.

3- ممکن است مشاور مایل باشد جلسه های بیشتری با مراجع داشته باشد تا جزییات بیشتری را درمورد نحوه ایجاد تغییر و مذاکره در مورد رفتار ایمن تر بحث کند. (شاید بتواند شریک جنسی را در مراجع را در ملاقات بعدی ببیند).

هدف اولیه مشاوره پس از آزمایش ارایه نتیجه آزمایش اچ ای وی به مراجع است. اما دامنه ای بیشتر از ارایه نتیجه را در بر می­گیرد و ممکن است به بیش از یک جلسه نیاز باشد. این مساله می­تواند هم برای فرد اچ ای وی مثبت و هم اچ ای وی منفی صادق باشد. البته محتوای مشاوره پس از آزمایش بر حسب نتیجه آزمایش متفاوت خواهد بود. دوباره مهم است که مشاوره خصوصی باشد و مطلوب است که مشاوره وقت قابل قبولی را برای مراجع صرف کند.