موضوع: مشاوره

مشاوره پیش از آزمایش چیست؟

مشاوره پیش از آزمایش چیست؟

آزمایش اچ ای وی را تنها باید همراه با مشاوره پیش و پس از آزمایش پیشنهاد کرد. مشاوره فرصت ارایه اطلاعات روشن درباره آزمایش را فراهم می­کند، ماهیت محرمانه آزمایش را توضیح می­دهد، و رضایت آگاهانه برای انجام آن را کسب می­کند. همچنین زمان لازم را برای ایجاد رابطه و اعتماد بین مشاور و مراجع فراهم می­کند.

مطلوب است مشاوره در محیطی انجام شود که بتوان حریم خصوصی را فراهم کرد، برای مثال در اتاقی که از محل اصلی فعالیت های مرکز دور باشد. مشاوره یک گفتگو است نه یک سخنرانی. مراجع باید درمورد طرح سوال و صحبت در مورد ترس ها و اضطراب هایش احساس راحتی کند. مشاوره فرصتی برای مشاوره فراهم می­کند که آزمایش اچ ای وی و معانی احتمالی نتیجه مثبت اچ ای وی را توضیح دهد. این نوع بحث به مراجع اجازه می­دهد در مورد ادامه یا قطع روند آزمایش تصمیم گیری کند.

مشاوره پیش از آزمایش باید تمرکز کند بر:

  • تاریخچه شخصی مراجع و خطر فعلی و گذشته قرارگرفتن در معرض اچ ای وی

  • دانش مراجع در مورد اچ ای وی/ ایدز و توانایی او برای کنارآمدن با بحران