اطلاعات مورد نیاز آموزشگر همسان

اطلاعات مورد نیاز آموزشگر همسان

اطلاعاتی که آموزشگر باید از مخاطب بداند:

  • میانگین نزدیكی جنسی فرد در یك هفته.

  • میانگین تعداد تزریق روزانه.

  • درصد نزدیكی های جنسی كه بدون كاندوم انجام می شود.

  • تزریق مشترك و تعداد آنها در روز. 

  • آیا با شریك جنسی درباره‌ی استفاده از كاندوم صحبت می‌كنند؟