مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر جامعه

مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر جامعه

اعتیاد به مواد مخدر یکی از یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می­گردد. متاسفانه با وجود پیشرفت های علمی و افزایش غیرقابل تهدید سطح آگاهی مردم، اعتیاد همچنان در حال گسترش می­باشد و هر ساله افراد زیادی را به کام خود می کشد. اعتیاد تنها جنبه فردی ندارد، بلکه یک آسیب اجتماعی محسوب می شود و علاوه بر تهدید سلامت جسم و روان افراد، بر جنبه های اجتماعی و اقصادی جامعه نیز اثرات زیان آور و غیر قابل جبرانی وارد می سازد.

بدیهی است که گسترش این روند، موجب تخریب بنیادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه می شود و در نهایت آن را به بحران می کشد. آسیب های ناشی از این معضل جهانی، توجه بیش از پیش به برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد را طلب می کند و بدون شک این مهم جز در سایه همکاری های درون بخشی و برون بخشی مناسب نایل نخواهد آمد.