دلایل موثر بودن آموزش همتایان

دلایل موثر بودن آموزش همتایان

مؤثربودن آموزش همسان را می توان در چند بعد مورد بررسی قرار داد:

معمولاً افراد یك گروه اطلاعات خود را از سایر افراد همان گروه كسب می نمایند، خصوصاً جوانان تمایل دارند كه در مورد موضوعات مختلفی از قبیل بهداشت جنسی و HIV/AIDS با هم قطارانشان صحبت كنند.

برنامه های Peer education جامعه نگر هستند، انعطاف پذیر بوده و ریشه در واقعیت های موجود جامعه دارند. آنها می توانند به اشكال مختلف و در تركیب با سایر برنامه ها و فعالیت ها به كار روند.

برنامه های Peer education می توانند باورهای قوی در افراد آموزش دهنده ایجاد نمایند و به افراد اجازه می دهند تا در برنامه هایی كه برای تأثیر گذاشتن بر روی آگاهی های آنها تدارك دیده شده است به صورت فعالانه شركت كرده، مهارت هایی مثل راهنمائی و ایجاد ارتباط كه برای آینده شغلی آنها لازم است را یاد بگیرند.

برنامه های Peer education اقتصادی تر اند و توسط آنها می توان سیستم های بزرگتری را طراحی نمود.

در مواقعی كه دسترسی  به گروه هدف مشكل است، Peer education می تواند نقش به سزائی را ایفا نماید. به كار گرفتن افراد یک گروه برای آموزش سایر افراد در همان گروه این مزیت را دارد كه آنان مدت طولانی تری را در گروه سپری می كنند و نیز دسترسی راحت تری به سایر افراد دارند، لذا جمعیت تحت پوشش افزایش خواهد یافت.

مربیان و گروه های هدف از زبان و شیوه ارتباطی مشابهی استفاده می كنند لذا تأثیر آموزش ها بیشتر می شود و این مزیت در برنامه های آموزشی مانند HIV/AIDS و بهداشت جنسی، اهمیـت بیشتـری می یابد. علیرغم تمامـی نكـات مثبتـی كه بـه آنها اشاره گردید برنامه های Peer education در اجرا ممكن است مشكلاتی را به همراه داشته باشد. مثلاً:

خصوصـاً هنگامی كه در سطـح وسیع اجرا می شوند، نیازمنـد ناظـران مجـربی است.

ارزیابی نتایج و میزان تأثیر برنامه مشكل است به ویژه هنگامی كه بودجه مناسب برای نظارت و پالایش درنظر گرفته نشده باشد.

در صورتی كه افراد آموزش دهنده مهارت ها را به خوبی فرا نگیرند می تواند اثرات منفی به دنبال داشته باشد. مثل دادن اطلاعات غلط و توصیه های غیر حرفه ای