موضوع: اخبار

آمار مبتلا به HIV و ایدز بر حسب جنسیت در ایران

آمار مبتلا به HIV و ایدز بر حسب جنسیت در ایران

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا پایان سال 1391 مجموعا 26125 نفر افراد مبتلا به HIV / AIDS در کشور شناسایی شده اند که 89/8 درصد آنان را مردان و 10/2 درصد را زنان تشکیل میدهند. تاکنون 4483 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 5182 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 46.1 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 34-25 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.

* کلیه موارد اعم از مرده یا زنده که وارد مرحله اچ ای وی پیشرفته یا ایدز شده اند.

موارد ابتلا به HIV و ایدز بر حسب جنسیت در ایران تا تاریخ 92/1/1

جنس

مبتلا به اچ ای وی و ایدز

مبتلا به ایدز*

فوت

درصد

درصد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

مرد

89.8

89.8

85.5

3835

95.2

4934

زن

10.2

10.2

14.5

648

4.8

248

جمع

100

100

100

4483

100

5182