مقدار و حجم پیام‌ها در آموزش همسان

مقدار و حجم پیام‌ها در آموزش همسان

از آموزشگران همسان این انتظار می رود كه در طی انجام كارهای یاری‌رسانی، و بطور روزانه تماس‌های مكرر با افراد گروه و نیز تماس‌های جدید با اعضای جدید داشته باشند. در طول تماس‌ با اعضای گروه هدف، معمولاً این انتظار هست كه مجموعه‌ای از پیام‌ها، به صورت درجه‌بندی شده و در مقادیر و تعداد مورد نیاز و كافی، را به آنها منتقل نمایند. هدف این پیامها افزایش آگاهی و ارتقاء  رفتار سالم از طریق استفاده از كاندوم و عدم تزریق مشترك و غیر استریل است. از این مهم‌تر به عنوان آموزشگران سلامت، این انتظار می‌رود كه هر آموزشگر همسان بتواند به 30 تا 40 نفر از اجتماع خود دسترسی داشته باشد و دست كم هفته‌ای یك بار آنها را ملاقات و با آنان ارتباط برقرار كند. لازم است پیام‌های آموزش سلامت به طور دسته‌بندی شده و با تعداد معین به افراد رسانده شود. پیام‌های مقتدرساز نیز باید در هر ارتباط ذكر شود. آموزشگران همسان باید موقعیت، زمان دسترسی و كیفیت پذیرش از سوی گروه هدف را در نظر بگیرند. 

آموزشگر همسان لازم است علاوه بر موارد بالا:

  • استفاده صحیح از كاندوم را با استفاده از تكنیك دو انگشتی یا با مدل آلت 

  • (در صورت دسترس بودن) نشان بدهد.

  • كاندوم توزیع نموده و تاكید كند كه در هر نزدیكی باید از كاندوم استفاده شود.

  • نشانی كامل درمانگاهی كه خدمات رایگان و كارت سلامت می‌دهد را در اختیار مخاطبین قرار دهد و از آنها بخواهد حتی اگر احساس سلامتی كامل می‌كنند به این درمانگاه مراجعه كنند. 

  • نشانی كامل مركز گذری را به مخاطب بدهد و اطلاع دهد كه آنها می‌توانند برای ملاقات دیگر همتایان به این مركز مراجعه كنند، درباره‌ی مسایل و مشكلات بحث كنند و در جستجوی حمایت باشند، یا استراحت كنند و از امكانات آن مركز استفاده كنند.