مزایا و معایب آموزش همتایان

مزایا و معایب آموزش همتایان

آمورش همتا (Peer Education) در حوزه سلامت فعالیتی است که توسط افراد آموزش‌دیده، با انگیزه و متعهد به فعالیت‌های غیررسمی یا سازمان‌دهی شده انجام می‌شود. این گروهها به آموزش و هدایت و کمک‌رسانی به همسانان و همتایان خود اقدام می‌نمایند. این روشِ آموزشی از شیوه‌های بسیار مؤثر در تغییر رفتار به شمار می‌رود. در این روش، آموزش به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن اطلاعات و  دانش از گروهی به گروه دیگر منتقل شده و موجب تغییر در نگرش و رفتار می‌شود.

مزایا و معایب آموزش همتایان

در جدول زیر مزایا و معایب آوزش همتایان ذکر شده است.

معایب

مزایا

با افزایش سن مربیان، افراد جدید باید وارد گروه شوند.

مشارکت در مسئولیت

ممکن است مشکلات مدیریتی به همراه داشته باشد که باید مدیریت شوند.

گروههای همسان از اصطلاحات مشابه استفاده می کنند.

بررسی تأثیر اقدامات مشکل است بویژه در صورت محدودیت منابع.

مربیان همسان مهارت هایی را فرامی‌گیرند که در ساخت شخصیتی خودشان موثر است.

در صورت ضعف آموزشهای اولیه میتواند مشکل بوجود آورد.

مربیان همسان می‌توانند به عنوان مکمل سایر برنامه ها و خدمات باشند.

در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند مبدل به برنامه‌های  معمول آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی شود.

آموزش همسان یک مداخلة اجتماع محور است که میتواند با سایر موارد مشابه مرتبط شود.

 

مربیان همسان می‌توانند به گروه هایی دسترسی یابند که در سایر مواقع غیرقابل دسترسند.

 

در مقایسه با سایر روشها کم هزینه تر است.