آموزش همسان (Peer Education)

آموزش همسان (Peer Education)

یكی از راه های مبارزه با ایدز، ارتقاء آگاهی و آموزش صحیح پیشگیری از آن است این آموزش ها زمانی می توانند مؤثر واقع شوند كه به گونه ای صحیح ارائه گردند. در میـان روش هـای مختـلف اطـلاع رسانـی و آمـوزش پیشـگیـری از ایـدز، آموزش گری همسان نقش مؤثری را ایفا نموده است.

آموزش همسان (Peer Education) در حوزه سلامت فعالیتی است که توسط افراد آموزش‌دیده، با انگیزه و متعهد به فعالیت‌های غیررسمی و یا سازمان‌دهی شده انجام می‌شود. این گروهها به آموزش و هدایت و کمک‌رسانی به همسانان و همتایان خود اقدام می‌نمایند. آموزش هم‌سانان یک مفهوم عمومی است و بر یک روش ارتباطی، یک رویکرد ، یک روش و راهبرد آموزشی مشخص اشاره دارد. در تاریخ قدیم انگلستان مفهوم "همسان، Peer" به گروهی از افراد شناخته شده و صاحب نام گفته می‌شد. در زبان انگلیسی واژه "همسان، Peer" به معنی کسی است که همانند دیگر افراد گروه باشد و این همانندی از جنبه‌های مختلف مانند سن، طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات، جنسیت و شغل ارزیابی می‌شود.

اخیراً این مفهوم (آموزش هم‌سانان یا همتایان ) در آموزش به یک دیدگاه و رویکرد شده است. این روش آموزشی از شیوه‌های بسیار مؤثر در تغییر رفتار به شمار می‌رود. در این روش آموزش به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن اطلاعات، دانش از گروهی به گروه دیگر منتقل شده و موجب تغییر در نگرش و رفتار می‌شود.