موضوع: مشاوره

پاورپوینت با موضوع مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز (VCT)

پاورپوینت با موضوع مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز (VCT)

مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز

گفتگوی محرمانه بین مراجع و مشاور با هدف قادر کردن مراجع به سازگاری به استرس و اتخاذ تصمیم شخصی در رابطه با اچ ای وی / ایدز را مشاوره ایدز گویند. مشاوره ایدز به دو صورت رسمی و غیر رسمی انجام می گیرد. مددکار، بهداشت کار، معلم، فرد +Hiv از جمله افرادی هستند ک مشاوره اچ ای وی را انجام میدهند. آزمایش HIV باید داوطلبانه و با رضایت آگاهانه باشد. ارائه اطلاعات پیش از آزمایش و روشن کردن هدف آزمایش و ارائه اطلاعات درمانی و حمایتی، حفظ رازداری و محرمانه بودن، حمایت و خدمات پس از آزمایش از جمله اصولی است که باید در مشاوره مد نظر قرار گیرد.

پتانسیل و فرصتی که VCT فراهم می کند:

1- افزایش آگاهی عمومی از HIV / AIDS

2- افزایش درک مراجع از آسیب پذیری خود

3- کاهش اضطراب آنهایی که آزمایش منفی دارند

4- آسان کردن پذیرش مثبت شدن HIV

5- ترغیب هر دو +HIV و -HIV به رفتارهای سلامت و امن تر

6- ترغیب +HIV به پیگیری مراقبت های مناسب و در صورت لزوم درمان مناسب

7- ارائه حمایت های همدلانه در جهت کاهش انگ که ممکن است فرد +HIV با آن مواجه شود