عوارض تزریق نادرست چیست؟

عوارض تزریق نادرست چیست؟

عوارض تزریق نادرست چیست؟

- ایدز وهپاتیت

- مسمومیت دارویی (در اثر ترکیب کردن چند ماده یا تفاوت در درجه خلوص مواد)

- سپتی سمی (در اثر رشد باکتری در سیستم گردش خون)

- آندوکاردیت باکتریایی (التهاب و آسیب به لایه های عضله قلب در اثر ارگانیسم های عفونی)

- آمبولی (ذراتی مانند اجزای حل نشده موادویا حباب هوا در جریان خون به گردش در می آیند تا جایی که رگ را مسدود کنند و جریان خون بافت را محدود کنند)

- ترومبوز (باریک شدن سیاهرگ بر اثر لخته خون)

- گانگرن (در اثر محدودیت جریان خون وعدم محافظت از ضخم)

-عدم بهبودی زخم (به علت محدودیت جریان خون ناحیه زخمی)

ـ اسکار (جوشگاه)

عوارض تزریق نادرست  عوارض تزریق نادرست