تداخلات دارویی در درمان متادون

تداخلات دارویی در درمان متادون

متادون، مانند هر داروی دیگری، می تواند با دیگر داروها و همچنین مواد تداخل داشته باشد. حتی غذاها، هورمونها، تغییرات وزنی و استرس نیز می تواند بر سوخت و ساز و كاركرد متادون در بدن تأثیر بگذارد.

بنابراین، لازم است افرادی كه تحت درمان متادون هستند، هیچ دارویی بدون تجویز پزشك مصرف نكنند، و اگر دارویی هم لازم شد و پزشك تجویز كرد با اطلاع و هماهنگی مركز درمان متادون، مصرف كنند.

برخی از داروها در تداخل با متادون باعث افزایش سوخت و ساز متادون در بدن می شوند و ممكن است نیاز شود كه مقدار تجویز متادون افزایش پیدا كند:

 • كاربامازپین (تگرتول)

 • فنی توئین (دیلانتین)

 • نیوراپین (ویرامیون)

 • ریفامپین (ریفابوتین)

 • افاویرنز (ساستیوا)

 • ریسپریدون

 • ریتوناویر

 • فنوباربیتال

 • گاباپنتین

 • اسیدوالپریك

برخی داروها سوخت و ساز متادون را آهسته می كنند و فرد اثر قوی تری از متادون احساس می كند، و حتی وقتی داروی خود را قطع می كند و همان متادون قبلی را می خورد احساس علائم محرومیت (خماری و غیره) می كند:

 • آمی تریپتیلین (الاویل)

 • فلووكسامین (لووكس)

 • سایمتیدین (تاگامت)

 • كتوكونازول (نیزورال)

 • فلوكونازول

 • فلوكستین

 • سرترالین

برخی داروها نیز اثرات متادون را مهار می كند و در صورت مصرف آنها، ممكن است فرد به شدت دچار علائم محرومیت و خماری شود:

 • پنتازوسین (تالوین)

 • نالتركسون (ریویا)

 • ترامادول (اولترام)

 • نالوكسان، نالمین (ناركان)

 • بوپره نورفین (بوپركسین)

برخی داروها نیز در مصرف همراه با متادون باعث تسكین و آرام بخشی می شود كه گاهی نیز می تواند برعكس آن، علائم محرومیت ایجاد كند و در عین حال در مواردی به تشدید عوارض و مسمومیت با متادون منجر شود:

 • بنزودیازپین ها مانند دیازپام (والیوم)

 • آلپرازولام (زاناكس)

 • اگزازپام

 • لورازپام

 • كلونازپام

 • الكل

 • باربیتوراتها

نكته مهم این است كه هرگونه دارویی باید با اطلاع و هماهنگی قبلی با پزشك درمانگر مصرف شود پیشاپیش نباید هیچگونه تغییر در دوز متادون به خاطر اینكه ممكن است با تداخل همراه باشد، انجام شود. در واقع تصحیح دوز متادون در موارد تداخل، بر اساس پاسخ بیمار انجام می شود نه براساس تداخلی كه انتظار داریم