ضدعفونی کردن وسایل تزریق

ضدعفونی کردن وسایل تزریق

ضدغفونی کردن وسایل تزریق

الف- استفاده از مواد شیمیایی مثل وایتکس

مرحله اول:

 • آب سرد (باید تمیز وتازه باشد) را از ظرف اول به داخل سرنگ بکشید.

 • آب سرنگ را تخلیه کنید.

 • این مرحله را یک بار دیگر تکرار کنید.

 • آب گرم یا خیلی سرد باعث لخته شدن خون داخل سرنگ می شود.

مرحله دوم:

 • وایتکس را از ظرف دوم داخل سرنگ بکشید. 

 • 30 ثانیه تکان دهید.

 • سرنگ را تخلیه کنید.

 • این مرحله را یک بار دیگر تکرار کنید.

مرحله سوم :

عملیات مرحله اول را تکرار کنید.

ب- ضد عفونی کردن با الکل:

 • چندین بار سرنگ را از آب سرد پر وخالی کنید تا از خون پاک شود.

 • سرنگ را از الکل پر کنید و برای 2 دقیقه نگه دارید.

 • سرنگ را تکان دهید وسپس الکل داخل آن را تخلیه کنید.

 • مجدد چندین بار سرنگ را از آب سرد پر وخالی کنید.

 • بهتراست اجزای سرنگ یک ساعت در الکل غوطه ور شود.

ج- تمیز کردن پارافرنالیا با مایع ظرف شویی:

 • در صورتی که به الکل یا وایتکس خانگی دسترسی نداشتید می توانید حداقل با اسافاده از مایع ظرفشویی وسایل خود را تمیز کنید .

 • یک قاشق مایع ظرف شویی را در یک فنجان آب بزیزید.

 • اجزای سرنگ را از هم جدا کنید و به مدت 2 دقیقه در محلول غوطه ور سازید.

 • اجزای سرنگ را با آب تمیز بشویید وبه هم متصل کنید.

د- جوشاندن:

 • چندین بار سرنگ را از آب سرد پر وخالی کنید تا از خون پاک شود.

 • اجزای سرنگ را از هم جدا کنید و به مدت 20 دقیقه درآب جوش بجوشانید.

 • پس از سرد شدن اجزای سرنگ آنها را به هم متصل کنید.

 • «قاشقک را نیز همراه سرنگ می توانید بجوشانید.»