چاپ مقاله ساختار کلی ارتباطات کارکردی مغز در مصرف کنندگان متامفتامین

چاپ مقاله ساختار کلی ارتباطات کارکردی مغز در مصرف کنندگان متامفتامین

چندی پیش مقاله ای تحقیقاتی  با عنوان ساختار کلی ارتباطات کارکردی مغز در مصرف کنندگان متامفتامین به تدوین مهران احمدلو، دکتر خدابخش احمدی (رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه اله) و دکتر مجید رضازاده (دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی کشور)، اسفندیار مرزآبادی آزاد در ژورنال معتبر clinph به چاپ رسید. این مقاله همچنین در فهرست مقالات برتر سایت elsevier نیز قرار گرفته است. در ادامه خلاصه ای از موضوع مورد بحث در این مقاله را می خوانید:

هدف از این مطالعه تعیین اثرات مزمن سوء مصرف متامفتامین بر ساختار کلی ارتباطات کارکردی مغزمی باشد.

مواد و روش ها

نوار مغز یا انسفالوگرام (EEG) در وضعیتی ثابت و بدون تبعیض برای 36 معتاد متامفتامین و 36 فرد سالم با استفاده از یک سیستم 32 کاناله ثبت گردید.

EEG بعد از بین رفتن آثار به وجود آمده در باند EEG معمولی تجزیه می شود.

با استفاده از قابلیت مشاهده گراف شباهت (VGS) و روش انسجام، VGS و ماتریسهای انسجام در هر باند EEG ساخته شد. سپس ویژگی های شبکه فضای نمونه با استفاده از ضریب خوشه بندی (c)، متوسط طول مسیر (l) و C/L از VGS و ماتریسهای انسجام در تمام باندهای EEG محاسبه شد. سپس با استفاده از تست Mann–Whitney و شبکه های عصبی مصنوعی تفاوت های C و L و C/L بین دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه

مشاهده شد معتادین MA بالاتر C، پایین ترL و بالاتر C/L در باند گاما (0.005> p-value) قرار دارند. با دقت %82.8 در مشاهدات،  دو گروه طبقه بندی شده به دست آمد. توپولوژی اتصال عملکردی مغز درمعتادان MA مختل شده است  وبه عنوان انحرافی از  Small-Worldness نشان داده شده است.

این اولین مطالعه بر روی این بحث بود اما این مطالعه نیمه تجربی نشان دهنده اختلال توپولوژی شبکه مغزی  کارکردی در معتادان MA است.