آموزش همسان و آموزشگران همتا

آموزش همسان و آموزشگران همتا

آموزش همسان فرآیندی از اجرای فعالیت‌های آموزشی به طور سازمان یافته یا غیر رسمی با افراد یا گروه‌های كوچك همسانان در دوره‌ی زمانی مشخص است. مانند مصرف‌كننده‌ی تزریقی كه درباره‌ی تزریق سالم و درمان جایگزین بحث می‌كند.

آموزشگران همسان معلمان غیر حرفه‌ای هستند كه با همسانان خود صحبت و كار می‌كنند و آنان را برای پیشگیری یا دریافت كمك برانگیخته می‌كنند. در همه‌ی برنامه های آموزشی همسان از افراد آموزش دیده استفاده می‌شود تا به دیگران در گروه های همسان كمك كنند و بتوانند درباره عفونت‌های منتقله از راه جنسی و اچ آی وی از طریق فعالیت هایی كه در گروه‌های كوچك یا به صورت یك به‌ یك دارند آموزش، آگاه‌سازی کنند.

آموزشگر همسان فردی است كه برای ارایه‌ی دانش و تغییر رفتار مثبت در رابطه با اچ آی وی، دوستان خود را به طور فردی یا گروهی (با استفاده از فعالیت‌های مختلف آموزشی) آموزش می‌دهد. مثلاً آموزشگر همسان می‌تواند دوستان خود را با گفتن یك داستان، یا بازی یا نشان دادن تصویر و... آموزش دهد. افراد از هر حرفه ای یا دسته‌ای می‌توانند آموزشگر همسان باشند، مانند مصرف كننده‌ی تزریقی، تن فروش، یا افرادی كه مبتلا به اچ آی وی هستند. آموزشگر همسان می‌تواند از اعضای آلوده اجتماع نباشد بلكه ارتباط بسیار نزدیكی با این گروه (مثلاً مصرف كنندگان تزریقی) داشته باشد. 

لزومی ندارد كه آموزشگر همسان کار فعلی اش را كنار بگذارد مثلاً می تواند هنوز مصرف‌كننده‌ی تزریقی باشد و آموزشگر همسان هم باشد. بلکه فردی كه آموزش آموزشگر همسان را می‌بیند می‌تواند آموزشگر مؤثر همسان باشد. البته اگر آموزشگر همسان در دوره پاك قرار داشته باشد در كار آموزشی خود بیشتر می‌تواند موفق باشد.