درمان نگه دارنده با متادون (MMT)

درمان نگه دارنده با متادون (MMT)

(MMT) معمولاً درمان نگهدارنده با متادون برای افرادی مناسب است كه حداقل یكسال وابسته به مصرف موادافیونی بوده اند و سابقه عود و برگشت به مصرف در درمان های قبلی داشته اند.

بیشترین كسانی كه برای ورود به برنامه متادون در نظر گرفته می شود افرادی می باشند با الگوی مصرف تزریقی مواد یا در معرض خطر تزریق مواد هستند. هر فردی كه می خواهد وارد برنامة متادون شود باید بتواند روزانه جهت دریافت دارو و خوردن آن به مركز مراجعه كند.

آیا برای ورود به برنامه متادون نیاز به نشان دادن انگیزه قوی جهت درمان است؟

درمان در همان روز اول معرفی فرد به مركز، شروع می شود و نیازی نیست صبر كنیم تا ابتدا فرد انگیزه خود را نشان دهد و بعد درمان را شروع كنیم. در واقع، همین آمدن به مركز و معرفی خود به مركز برای شروع درمان كافی است. انگیزه می تواند پس از شروع درمان و در طول آن ایجاد شود. برای تقویت انگیزه و تعهد بیشتر فرد به ادامه درمان، می توان مداخلات درمانی مناسب انجام داد. تأخیرانداختن درمان، به معنی ادامه فعالیت های مخاطره آمیز و غیرقانونی بیمار (مصرف مواد و غیره) است.