علل تزریق مشترک چیست؟

علل تزریق مشترک چیست؟

علل تزریق مشترک

1- محدودیت دسترسی به وسایل مورد نیاز جهت تزریق

2- کمبود آگاهی افراد از خطرات تزریق مشترک

3- ترس از بروزعلائم محرومیت

4- ایجاد رابطه صمیمانه بین افراد در اَثر تزریق مشترک

5- اطمینان از سلامت افراد دیگر