ارجاع مبتلایان به ایدز به مراکز ذیربط

ارجاع مبتلایان به ایدز به مراکز ذیربط

ارجاع و وظایف سیستم های ارجاع

باشگاه‌های مثبت به دلایل مختلف قادر به پاسخگویی به تمامی نیازهای بیماران مبتلا به ایدز نیستند. بدیهی‌ترین دلیل اینکه این بیماران نیاز به خدمات تخصصی دارند که از توان باشگاه های مثبت خارج می‌باشد. بنابراین این بیماران در باشگاه های مذکور حداقل خدمات را دریافت و برای دریافت خدمات بیشتر به سازمان‌های دیگر ارجاع داده می‌شوند. این روند بصورت معکوس هم اتفاق می افتد یعنی گاه سایر سازمآن‌ها به خدماتی از باشگاه های مثبت نیاز پیدا می‌کنند که خود فاقد آن خدمات هستند. ارجاع بیماران فرآیندی را طی می‌کند که اگر عنوان نظام یا سیستم به آن داده شود، پر بیراه نیست. هر یک از اجزای سیستم ارجاع دارای وظایفی می‌باشند:

الف) پذیرش بیمار و ارائه خدمات بالینی

در ابتدایی ترین مرحله، بیمار در باشگاه مثبت پذیرش گردیده و برای بیمار پرونده تشکیل داده می‌شود. این پرونده در مراحل بعدی درمان همراه بیمار روند خدماتی را که وی دریافت کرده است، نشان می‌دهد.

ب) نیازسنجی بیماران

همانطور که پیش از این بیان گردید باشگاه های مثبت حداقل خدمات را به بیماران ارائه می‌دهند. به منظور ارجاع این افراد به مراکز خدمات‌دهی مجهزتر و تخصصی‌تر، ضروری است نیازهای افراد بطور دقیق مشخص گردیده و در پرونده بیمار درج شود.

ج) شناسایی سازمان‌های همکار

با توجه به نیازهای گروه بیماران مبتلا به اچ.آی.وی، باشگاه مثبت، سازمان‌های همکاری را که از خدمات و امکانات بیشتری بهره مند هستند،  شناسایی کرده و از آن ها به منظور ارائه خدمات به بیماران استمداد می‌طلبد.

د) همکاری بر مبنای تفاهم نامه

به منظور سازماندهی نظام ارجاع و نهادینه ساختن همکاری های فی مابین، انعقاد تفاهم نامه همکاری بین باشگاه مثبت و سازمان‌های خدمات‌ دهنده ضروری می‌باشد.

ه) مستندسازی روند ارجاع

مستندسازی روند ارجاع اگرچه با تشکیل پرونده اولیه در باشگاه مثبت آغاز می‌شود با این حال فرآیندی است که همه باید در تکمیل و تحقق آن تلاش نمایند. باشگاه مثبت، بیمار و سازمان‌های خدمات دهنده هریک در مستندسازی نظام ارجاع نقش ایفا می‌کنند.

و) ارزشیابی

فرآیند ارجاع نیازمند ارزشیابی است تا در پایان مشخص گردد:

  • آیا بیماران خدمات مورد نیاز را دریافت نموده‌اند؟

  • آیا سازمآن‌های خدمات‌دهنده بر مبنای مفاد تفاهم نامه همکاری مطلوب داشته‌اند؟

  • آیا بیمار یا بیماران به سهولت مسیر دریافت خدمات را طی کرده‌اند؟