موضوع: مشاوره

اصول مشاوره ایدز

اصول مشاوره ایدز

در مشاوره در رابطه با ایدز بایستی نکات زیر را در نظر داشته باشید:

  • نگاه مثبت و بدون شرط و برخورد و رفتار بدون محكوم كردن داشته باشیم.

  • با فرد به عنوان مورد خاص در داخل ارتباط مشاوره‌ای رفتار کنیم.

  • عدم اظهار این كه فرد را تایید نمی‌كنیم.

  • فرد را برای علل و اثر مشكل عفونت او سرزنش نکنیم.

  • قضاوت اخلاقی نکنیم.

همه‌ی موارد بالا كمك می‌كند كه فرد به آرامی و راحتی صحبت كند، بپذیرد و توجه كند.

نکات خاص در مشاوره ایدز

1- گفتگو درباره موضوع های حساس

برای مشاوره، بدست آوردن اطلاعاتی در مورد تاریخچه یا درک صحیحی از رفتارهای مراجع که وی را در معرض عفونت اچ.آی.وی و ایدز قرار داده، مفید است. این موضوع به این معنی است که مشاور باید قادر به گردآوری و تعبیر و تفسیرهای بسیار خصوصی و گاه غیرقانونی و مغایر اصول اجتماعی فرد باشد.

2- منابع مشاوره

همچنان که عفونت اچ.آی.وی به سوی ایدز پیشرفت می‌کند احتیاجات ضروری پزشکی و روانشناختی مختلف بوجود می آید. مشاور نمی‌تواند با تمامی این نیازها روبرو شود اما می‌باید کاملاً نسبت به آن‌ها آگاه بوده و مراجع را به منابع رسمی و غیررسمی ارجاع دهد.

3- گروه های خودیاری

در بعضی مناطق مشاور می‌تواند به فراخواندن گروه‌های خودیاری و گروه‌های حمایتی بپردازد که به عنوان قسمتی از شبکه فزاینده باشگاه‌های مثبت خدماتی را ارائه دهند. این گروه‌ها می‌توانند به افرادی که نگران ایدز هستند از طریق حمایت‌های روانشناختی خدماتی را که امکان دسترسی به آن‌ها در جای دیگر نیست، ارائه کنند.

4- بررسی وضعیت جامعه

کسانی که خدمات مشاوره‌ای اچ.آی.وی. را برعهده می‌گیرند، احتیاج به صرف وقت برای فهم محیط زندگی مراجعان و محیط اجتماعی آنان دارند. اطلاعات اجتماعی فرهنگی با کسب اطلاعات فرهنگی – اجتماعی از سطوح مختلف شامل مراجع، خانواده وی، رهبران اجتماعی و مراقبین بهداشتی بدست می‌آید.

5- فرهنگ و مشاوره در ایدز

بیشتر اطلاعات مربوط به ایدز برای فرهنگ مراجعان مناسب نیست لذا ارزیابی اطلاعات در دسترس در جامعه در مورد ایدز و اینکه آیا این اطلاعات به شیوه قابل فهم و متناسب با فرهنگ ارائه می‌شود، چگونگی ارائه اطلاعات و درک و تفسیر توسط مراجعان و دیگر افراد، حائز اهمیت است