موضوع: مشاوره

مشاوره اچ ای وی و ایدز

مشاوره اچ ای وی و ایدز

مشاوره، فرایندی است که بین دو نفر انجام می‌شود و به نتیجه ای برای مراجع می‌رسد و مراجع از طریق مشاوره به آگاهی می‌رسد، سازگاری پیدا می‌كند، مشكلات خود را حل می‌كند، رشد می‌كند و در مجموع نیازهای روانی خود را شناخته و ارضاء نماید. مشاور کسی است که خوب گوش می‌کند و به مراجع برای پیدا کردن راه حل های مشکلات خود اعتماد می‌کند. معمولاً در مشاوره انتظار حل مشکل وجود دارد و رشد شخصیتی برای مراجع اتفاق می افتد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) مشاوره ایدز را اینچنین تعریف می‌كند:

گفتگویی بین مراجع و مراقبان بهداشتی با هدف توانمند كردن مراجع برای مقابله با فشار روانی و تصمیم گیری های  شخصی مرتبط با اچ آی وی / ایدز

تعریف مشاوره در ایدز

مشاوره در اچ.آی.وی و ایدز نوعی گفتگو بین یک مراجع و یک مشاور است به این منظور که:

 • به اصلاح آگاهی و نگرش مراجع در خصوص ماهیت بیماری بینجامد

 • در صورت لزوم فرد را جهت انجام تست های تشخیصی برای اچ.آی.وی آماده کند

 • به تغییر رفتارهای پرخطر فرد و حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن رفتارها بینجامد

 • مراجع را در مقابله با استرس و تصمیم گیری در مورد شرایط خود توانمند سازد

 • به افراد اچ.آی.وی مثبت در خصوص ایجاد انگیزه برای دریافت خدمات مراقبتی و درمانی کمک کند

مشاوره معمولاً نصیحت كردن، روان‌درمانی یا درمان بیماری های شدید ذهنی و حل همه‌ی مشكلات زندگی نیست. مشاوره كمك به فرد برای درك و تعریف مشكل و رسیدن به این اطمینان است كه موجب تغییر سبك زندگی شود و به اتخاذ تصمیم های واقعی بیانجامد. در مشاوره به دنبال تقویت استقلال، خود مختاری و عزت نفس فرد و بهبود روابط خانوادگی و اجتماع و ارتقاء كیفیت زندگی هستیم.

در مشاوره جریان صحبت باید دو طرفه باشد و از سخنرانی و صحبت‌های یک‌طرفه پرهیز گردد. نصحیت کردن صرف، معمولاً موجب مقاومت و مانع ارتباط مؤثر خواهد بود. این که مستقیماً از فرد تقاضا شود که تغییر رفتار دهد، مشاوره را بی‌تاثیر خواهد نمود. هرگونه قضاوت و برچسب زدن، مخالف با اصول مشاوره است و موجب مقاومت فرد می شود.

تحمیل عقاید و نظرات به فرد، انتقاد از رفتارهای وی و دخالت در امور زندگی وی و تجویز راه‌حل های مختلف که فرد نقشی در ارایه‌ی آن ندارد می‌تواند منجر به عدم اعتماد و خودداری فرد از ادامه‌ی مشاوره شود و به بحث و جدل بی نتیجه منجر شود.

موراد زیر با اصول مشاوره مخالف است

 • این که بطور خیلی مستقیم و تحكمی به فرد بگوییم چه کار بکند.

 • آموزش یك طرفه باشد.

 • به جای فرد تصمیم بگیریم.

 • فقط نصیحت كنیم.

 • التماس

 • قضاوت

 • تحمیل

 • انتقاد

 • دخالت