مقاله تاثیر آموزش پیشگیرانه بر رفتارهای پرخطر ایدز

مقاله تاثیر آموزش پیشگیرانه بر رفتارهای پرخطر ایدز

مقاله تاثیر آموزش پیشگیرانه بر رفتارهای پرخطر ایدز در همایش سراسری ایدز دانشگاه شهید بهشتی در آذرماه سال جاری توسط  دکتر خدابخش احمدی، دکتر مجید رضازاده، دکتر محمد نفریه، زهرا اخوی، دکتر محمد علی زنگانه، حبیب مسعودی فرید، شهناز شیبانی، هما صدقی جلال  ارائه شده است. در ذیل بخشی از این مقاله را می خوانید:

هدف

آموزش پیشگیرانه راهی اساسی برای پیشگیری از ایدز است. بنابراین هدف از این مطالعه دسترسی به اثر گرایش آموزش پیشگیرانه در کاهش رفتارهای پرخطر در ابتلا به ایدز می باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی موضوع مورد مطالعه، گروهی از افراد در معرض خطر ابتلا به اچ ای وی شامل تن فروشان و معتادان تزریقی مواد مخدر بوده است. نمونه شامل 2004 نفر از افراد در دسترس و درمعرض خطر می باشد که در برنامه ملی اچ آی وی/ ایدز شناخته شده اند.

یک پیش آزمون و پس آزمون قبل و بعد از آموزش دستورالعمل انجام شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری T-test و ANCOVA استفاده شد.

بخش لاتین مقاله

The Effect of Preventive Education on HIV/AIDS High Risk Behavior

Aims

Preventive education is the basic way to prevention of  HIV/AIDS

Therefore the purpose of this study is to assess the effect of preventive education tendency to decrease hiv high risk behavi.

Material and Methods

In this experimental study the subjects were HIV/AIDS high risk group, includes: sex worker and drug injection addicts. Sample include 2004 available high risk individuals participating in the national program who where faced with transmittable hiv/aids. A pre-test and post test were administered before and after the instruction. Data were analyzed by utilizing t- test and ANCOVA statistical indexes

Result

Result have shown that significant diffrence between the means of pre and post test, So effectiveness of instruction and preventive education were anticipated as 48 percent. Therefore the national program of HIV/AIDS preventive measures conducted is Ministry of Health was successful in modifying the tendency on decrease of HIV/AIDS high risk behavior.