ارزیابی استاندارد کودك مشکوك به اختلال شناختی-عصبی ثانویه به HIV چیست؟

ارزیابی استاندارد کودك مشکوك به اختلال شناختی-عصبی ثانویه به HIV چیست؟

ارزیابی استاندارد کودك مشکوك به اختلال شناختی-عصبی ثانویه به HIV چیست؟

ارزیابی استاندارد شامل موارد زیر است:

1- سابقه پزشکی و روانپزشکی جامع

در چه مرحله ای از تکامل مغز عفونت HIV اتفاق افتاده، درصورت آگاهی؟

نشانه های شناختی- عصبی کدامند؟ آیا تاکنون مرحله رشدی را که پیش از این گذرانده بود از دست داده است؟ آیا آسیب های پیش از تولد مانند در معرض مواد قرارگرفتن در دوران جنینی (مـثلا کوکـایین، الکـل) یـا عفونت ویروسی وجود داشته است؟ آیا پیش زمینه ژنتیکی برای اختلالات شناختی عصبی وجود داشته است (مثلا سندرم داون)؟ آیا سابقه ناتوانی یادگیری وجود داشته است؟

2- سابقه اجتماعی

یا شرایط محیطی مشکلات فعلی را باعث شده اند؟ آیا به علت شرایط زندگی کمبود محرك شناختی وجود داشته است؟

3- بررسی کامل وضعیت روانی

4- ارزیابی استاندارد پزشکی - عصبی همراه با آزمایشهاي مرتبط با HIV

شمارش لنفوسیت های CD4

بار ویروسی

تعیین مقاومت دارویی توسط تشخیص ژنوتایپ HIV

5- آزمایش عصبی- روان شناختی

نقاط قوت و ضعف شناختی کدامند؟

در صورت حضور، آیا اختلالات با آنچه در بیماری HIV دیده میشود همسو هستند؟

6- تصویربرداري اعصاب

آیا ناهنجاری های داخلی مغزي وجود دارد که (مثلا آتروفی، ضایعات تودهای، ناهنجاری در مـاده سـفید) نشانه عفونت، بدخیمی، یا فرآیندهای نوروپاتی دیگر باشد.

بررسی کریستال نشان میدهد هیچ علت قابل برگشتی براي مشکلات شناختی او وجود ندارد. بار ویروسی او قابل تشخیص نبوده و درمانHIV او نیز خوب است.کریستال در یـک برنامه آموزشی متناسب با قدرت تشخیص اش قرار میگیرد و رفتار درمانی میشود. امـا در او تغییری حاصل نمی شود و مشکلات رفتاری او مانند برانگیختن خواهر و بـرادر و بـی اختیـار صداکردن در مدرسه و توجه ضعیف همچنان ادامه دارد که انجام کارهایش را برایش دشـوار میسازد. مشکل ادرار شبانه با رفتاردرمانی حل نمیگردد، اما بعد از تجویز داروي نـورتریپلین توسط یک روانپزشک کودکان، این مشکل برطرف شده و قدرت توجـه و اخلاق او بهبود می یابد و او اجتماعی تر می شود. پس از مدتی، پزشک میتواند اعتماد نامادری را جلب کرده و رضایت او را براي امتحان محركهای روانی کسب کند.