موضوع: اخبار

اجرای طرح غربالگری «ایدز» کودکان کار و خیابان در "خانه خورشید"

اجرای طرح غربالگری «ایدز» کودکان کار و خیابان در "خانه خورشید"

مدیرخانه خورشید (مرکز گذری کاهش آسیب) با اشاره به اجرای طرح غربالگری ایدز کودکان کار و خیابان دراین مرکز گفت: این طرح برای ١١٨ کودک کار و خیابان تحت پوشش مرکز کاهش آسیب خانه خورشید و برای انجام آزمایش و آموزش خود مراقبتی به کودکان در حال اجرا شدن است.

لیلا ارشد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح غربالگری ایدز کودکان کار و خیابان از یکسال گذشته و با همکاری سازمان بهزیستی اجرایی شده است، افزود: با انجام آزمایش HIV میان این کودکان، هیچ کدام از آنها به ایدز مبتلا نبوده‌اند. همچنین تمرکز دیگر این طرح آموزش خود مراقبتی به این دسته از کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی است. وی با انتقاد از نگاهی که به دنبال جمع‌آوری کودکان کار از سطح شهر است، اظهار کرد: این نگاه به دنبال حفظ زیبایی شهری است درحالی که این کودکان با جمع آوری، دستگیری، تحقیر، جداسازی و... نباید پاسخگوی شرایطی باشند که مقصر ایجاد آن نیستند.

مدیر مرکز کاهش آسیب خانه خورشید در ادامه تصریح کرد: کودکان کار و خیابان نان آوران کوچکی هستند که اغلب در خانواده‌های با والدین دوملیتی، مهاجر یا آسیب دیده زندگی می‌کنند و وادار به تامین هزینه های اجاره مسکن یا مواد مخدر می‌شوند و عده‌ای از این کودکان نیز به فروش می‌رسند. به گفته وی، به نظر می‌رسد به جای پرداختن به معلول‌ها باید به علل آنها رسیدگی کرد. در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز کودکان مهاجر وجود دارند اما در این سطح مشغول تکدی گری در سطح شهر نیستند، پس باید علل اصلی مشکلات را پیدا کرد.