اختلال شناختی عصبی در کودکان مبتلا به HIV کدامند و چگونه تظاهر می کنند؟

اختلال شناختی عصبی در کودکان مبتلا به HIV کدامند و چگونه تظاهر می کنند؟

در کمتر از یک چهارم کودکانی که عفونت HIV دارند، کمپلکس حرکتی - شناختی مرتبط با (HACM)، اچ آی وی ایجاد می شود. HACM با تغییرات سه گانه شناختی، حرکتی و رفتاري مشخص میگردد. این مساله در کودکان خود را به صورت اختلال در رشد مغز، اختلال حرکتی پیشرونده، و از دست دادن یا یکنواختی رشد و تکامل نشان میدهد. با وجود اینکه کودکانی که HIV دارند بدون نشانه هستند، بخش قابل توجهی از آنهـا تا سن 5 یا 6 سالگی دستکم در زمینه های شناختی و زبان دچار اخـتلال ناشـی از HIV مـی شـوند (پـاپولا و همکاران، 2004)

کودکانی کهHIV دارند، نمره های پایینتر از متوسط داشته، و همچنـین دارای اخـتلال در عملکرد روانشناختی میباشند. مهارتهای حرکتی-بینایی آنها نیز اغلب دچار اختلال میشود. کودکـانی کـه پیش از تولد آلوده شده اند نسبت به آنهایی که پس از تولد از طریق انتقال خـون یـا رابطـه ی جنسـی مبـتلا شده اند دارند.

خوشبختانه به نظر میرسد استفاده از درمانهای ضدرتروویروسی مـی توانـد آغـاز HACM را بـه تـاخیر بیاندازد. به هنگام تشخیص HACM، باید بین اختلالات مرتبط با HIV و اخـتلال و عقـب افتـادگی ذهنـی ناشی از عوامل دیگر مانند مصرف مواد یا الکل توسط والدین، مراقبت ناکافی پیش از تولد و بی اعتنایی افتراق داد.

نقص شناختی-عصبی درکودکان خردسال چگونه تظاهر میکند؟

تظاهر بالینی نقص شناختی-عصبی در نونهالان و کودکان سن مدرسه به شدت متغیر است. یک کـودك ممکن است قادر به حرف زدن نباشد یا به زحمت بدون کمک دیگران راه برود و با وجـود مـداخلات فـراوان، رشد مناسبی نداشته باشد، یا مشکلات شناختی عصبی ممکن است بعداً به شکل مشکلات آموزشی نمود پیدا کند. در واقع غیرعادی نیست که نشانه های رفتاری کودکان، ابتدا در مدرسه تشخیص داده شوند. براي مثال، ممکن است کارکنان مدرسه مشاهده کنند که کودك در تکالیف مدرسه پیشرفتی ندارد یا قادر بـه یـادآوردن دروسی که قبلاً آموخته نیست. به علت اینکه بروز HACM بسیار متغیر است، مهم اسـت کـه پزشـکان بـه طـور مـنظم توانـایی هـای شناختی-عصبی کودکان مبتلا به HIV را ارزیابی کنند. اختلالات شناختی پیشرونده ممکن است نشاندهنده بدتر شدن بیماري HIV باشد و نه عفونت های همزمان دیگر یا فرآیندهاي دیگر.