برای بیماری که هنوز با سیستم متـادون درمـانی درگیر نشده، مداخله چه تفاوتی میتواند داشته باشد؟

برای بیماری که هنوز با سیستم  متـادون درمـانی درگیر نشده،  مداخله چه تفاوتی میتواند داشته باشد؟

برای بیماری که هنوز با سیستم  متـادون درمـانی درگیر نشده،  مداخله چه تفاوتی میتواند داشته باشد؟

افرادی که مشکل مصرف مواد دارند ممکن است نسبت به آنهایی که در حرفه درمانی هستند بـی اعتمـاد باشند. برخوردهای قبلی آنها با سیستم درمانی ممکن است منفی بوده و آنها را وادار به دوری از درمان بکنـد. وقتی که آنها به یک درمانگاه مراجعه میکنند ممکن است چندین ماه طول بکشد تـا بتواننـد یـک رابطـه ی اعتمادی با درمانگران ایجاد کنند، که اولین قدم لازم برای مقابله با مشکل مصرف مواد است. مثال زیـر را در نظر بگیرید:

- لینا به طور مرتب هرویین مصرف میکرد. او اغلب بـراي ویزیـت پزشـک حاضر نمیشد و چند روز بعد براي رفع نیاز به غـذا، پـول، دارو، یـا سـرپناه بـه درمانگاه میرفت. درمانگاه نیازهاي او را تا حد امکان برآورده میکرد. در طـول زمان، او موفق شد رابطه ی قوي و مثبتی را با پزشک معالج، پرسـتار و مـددکار اجتماعی ایجاد کند. با وجود اینکه او قبلاً حاضر نبود دربـاره مشـکل هـرویین خود و تاثیر آن بر سلامتش با کسی صحبت کند، حالا حاضر به این کار است.

مراحل تغییر الگو چیست؟ درمانگران وقتی که با افرادی که مشکل سوء مصرف مواد دارند روبرو میشوند بایستی تشـخیص دهنـد که آنها در کدام مرحله از مقابله با اعتیاد خود هستند و درمان را از همان جا شروع کنند. طبـق مراحـل تغییـر الگو (پروچسکا وهمکاران، 1991) اشخاص از 5 مرحله ی تغییر رفتار گذر می کنند، و حرکت آنها از این مراحـل به صورت خطی نبوده، بلکه دوره ای است

نقش درمانگران متغیر بود و بستگی به مرحله ای دارد که شخص در آن است. براي مثال، با افـرادی کـه یا آگاهی درباره ی نیاز به تغییر یا هنوز آمادگی براي تعهد (قبل از تفکر و تفکر) ندارند، نقـش درمـانگر نقـش تحریک کننده است. براي بیمارانی که تصمیم گرفته اند عوض شوند (آماده سازی و عمل) نقش درمانگر تأمین کمک شخصی است تا بیمار بتواند تغییر رفتار اعتیادی با عادت های سالمتری را به طور موفقیـت آمیـز انجـام دهد. در بیمارانی که سعی دارند رفتارهای جدید خود را نگه دارند وظیفـه درمـانگر تمرکـز روی جلـوگیری از لغزش است