چگونه درمان ضدرترو ویروسی روی متابولیسم متادون تاثیر می گذارد؟

چگونه درمان ضدرترو ویروسی روی متابولیسم متادون تاثیر می گذارد؟

چگونه درمان ضد رترو ویروسی روی متابولیسم متادون تاثیر می گذارد؟

داروهای ضدرتروویروسی زیادی می تواند روی متابولیسم متادون تاثیر بگذارند. متادون عمدتا به وسیله سیتوکروم P450 CYP3A4 و گلوکورونیداسیون متابولیزه می شود. زیرا آنزیم های 2C19، 2C9، CYP2D6 هم تاثیرات سوخت و سازی کوچک دارند. پژوهشگران تداخلات دارویی را مستندسازی کرده اند به ویژه در مورد آنالوگ های غیرنیوکلیوزیدی (NNRTIs) نویراپین و افاویرنز، و مهارکننده های پروتیاز (PIs) رتیوناویر، نل فیناویر، آمپرناویر، ولوپیناویر یا رتیاناویر. این عوامل ممکـن اسـت سـطح پلاسـمای متـادون را کاهش دهند. در بیمارانی که روی درمان متادون هستند، شروع یکی از این عوامـل ممکـن اسـت منجـر بـه شروع نشانه های ترك شود که فقط میتواند با افزایش قابل توجه دوز متادون کنترل شود.

روانپزشک توصیه میکندکه دوز روزانه متادون سیمونا به 100میلـی گـرم افزایش پیدا کند. طی 7 روز بعد، نتیجه آزمـایش سـم شـناختی سـیمونا منفـی است. اما او نمیتواند مدت زیادی جلـوی خـودش را بگیـرد. دو هفتـه بعـد، او گزارش میدهد که دوباره مصرف هرویین را آغـاز کـرده و اسـتفاده متـادون و داروهای ضدرتروویروسی را متوقف نموده است.

آیا درمان ضدرتروویروسی تاثیری بر متابولیسم مصرف تفریحی مواد دارد؟

تداخل بین موادی که تفریحی مصرف می شـوند و عوامـل ضدرتروویروسـی (به ویژه NNRTIS ،PIs) گزارش شده اند و میتوان بر اساس راه های سوخت و ساز شناخته شده ی این مواد آنهـا را پـیش بینـی نمـود. برخی از این تداخلات بطور بالقوه می توانند مرگ آور باشند. به همین خاطر، مهم است که بیماران:

  • اهمیت گزارش مصرف تفریحی مواد را به پزشک خود بدانند.

  • از آزمایش مواد جدید بدون هماهنگی با متخصص HIV جدا خودداری کنند.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد تداخلات بالقوه بین ضدرتروویروسیها و مصـرف یـا سـوء مصـرف مـواد بصورت تفریحی به فصل 3 جدول 4.3 مراجعه کنید.