استراتژی کاهش آسیب چیست؟

استراتژی کاهش آسیب چیست؟

درمان سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد یک فرآیند درازمدت است. اغلب مصرف کنندگان یا نمی خواهند یا نمی توانند مصرف مواد را متوقف کنند. در چنین مواردی، هدف اصلی درمان کاهش ریسک ابتلا به عفونت HIV و کاهش تاثیرات منفی اجتماعی سوء مصرف مواد است. (یعنی: کاهش آسیب). پیامدهای آسیب زیستی سوء مصرف مواد به ندرت ناشی از تاثیر خود مواد است و معمولاً ناشی از روش مصرف و حضور ناخالصی هاي آنهاست.

نمونه استراتژی هاي کاهش آسیب شامل موارد زیر است:

تامین وسایل تزریق استریل (خدمات تعویض سوزن)

تامین درمان با متادون که باعث کاهش مصرف مواد مخدر و بنابراین کاهش ناخالصی ها می شود و به فرد کمک می کند تا به مصرف خوراکی روي بیاورد و از این طریق خطرات مربوط به تزریق را کاهش دهد.

تجویز هرویین تحت کنترل شدید پزشکی که باعث کاهش خطرات مربوط به تجویز و همچنین ناخالصی ها می شود. یک برنامه ملی در سوییس موثر بودن این روش را در افرادي که برنامه ی سنتی درمان متادون بی تاثیر بود به خوبی نشان داد. برنامه های مشابهی هم در کشورهای هلند آلمان، و اسپانیا در حال اجراست.

دوز کافی متادون تا چه اندازه مهم است؟

سوءاستفاده مواد مربوط به سبک زندگی غیرعادی است که به نوبه خود به مصرف کننده اجازه کسب مهارت های رفتاری که مورد نیاز مدیریت یک رژیم درمانی پیچیده مانند HAART را نمی دهد. بیمارانی که دوز کافی متادون را دریافت می کنند با احتمال بیشتری درمان را ادامه می دهند، مواد مخدر کمتری استفاده می کنند و از زندگی باثبات برخوردار می شوند. به طورکلی کمتر از 40 میلی گرم متادون در روز یک دوز پایین محسوب می شود. اکثر کسانی که سوء مصرف هرویین دارند نیاز به دوز روزانه بین 50 تا 100 میلی گرم دارند.

اما به هرحال عوامل متعددي ممکن است روي متابولیسم متادون و در نتیجه اثرگذاري آن تاثیر داشته باشند ازجمله بیماري هاي مزمن (به ویژه بیماری های مربوط به کبد)، حاملگی، و دیگر درمان های دارویی (به مطلب زیر توجه کنید).

روانپزشک پیشنهاد می کند که سیمونا دوز متادون خود را کم کم از 60 میلی گرم در روز به 80 میلی گرم افزایش دهد و وقت ملاقات دیگری را برای او تنظیم می کند. وقتی که سیمونا بعد از 15 روز برمی گردد؛ بسیار آراسته است و موهای خود راکوتاه کرده است. او حس بهتری دارد و درمان ضدرتروویروسی خود را رعایت می کند و مراقب سلامت فیزیکی خودش است. اما هنوز بطور کامل مصرف مواد را کنار نگذاشته است. او دیگرکوکایین مصرف نمی کند و مصرف هرویین خود را کاهش داده است ولی هنوز هم از بنزودیازپین ها استفاده می کند تا بتواند نشانه های ترك را که معمولا بعد از ظهرها اتفاق می افتاد تحمل کند.