مقاله بررسی عوامل موثر در سن شروع روسپیگری در تهران

مقاله بررسی عوامل موثر در سن شروع روسپیگری در تهران

مقاله بررسی عوامل موثر در سن شروع روسپیگری در تهران، در همایش سراسری ایدز دانشگاه شهید بهشتی تهران در آذرماه سال جاری توسط دکتر خدابخش احمدی، آزاده صدقی جلال، فرهاد نصرتی نژاد، هما صدقی جلال ارائه شده است. در ذیل بخشی از این مقاله را می خوانید

سلامت زنان زیر بنای سلامت خانواده و جوامع است. مشکلات آنان بر سلامت جنسی و به ویژه سلامت روان خانواده و حتی نسل های آتی نیز تاثیر می گذارد. از سویی دیگر پدیده روسپیگری یکی از مسائل اجتماعی است که وجود آن می تواند باعث آسیب های جدی در سطح خانواده و در سطح وسیع تر جامعه شود. از جمله افزایش سن ازدواج، اعتیاد، ایدز، وجود فرزندان بی هویت، افزایش طلاق و... بنابراین مطالعه عوامل موثر در گرایش به این پدیده می تواند در جهت پیشگیری و سلامت جامعه موثر باشد. یکی از شاخص های آسیب های اجتماعی در جامعه سن شروع انحرافات و بزهکاری است. شواهد نشان می دهد که سن شروع روسپیگری در ایران رو به کاهش است واین نشان دهنده گسترش آسیب اجتماعی در این پدیده است. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل موثر درسن شروع روسپیگری در شهر تهران انجام شد.

روش

در این پژوهش پیمایشی و میدانی، جامعه آماری زنان تن فروش در دو منطقه غرب و جنوب تهران بود که تعداد 24 نفر به صورت در دسترس از دو منطقه جنوب و غرب شهر تهران انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شده است. بدین طریق که که نمونه های اولیه از بین مراجعین به مراکز آسیب های اجتماعی به صورت در دسترس انتخاب و پس از جلب اطمینان، با راهنمایی آنان نمونه های دیگر در دسترس قرار گرفتند.

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه، وضعیت خانوادگی و اجتماعی ونیز پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (فرم کوتاه شده) استفاده شد. این پرسشنامه دارای 36 سوال است. روایی و اعتبار این پرسشنامه در فرهنگ ها و جوامع مختلف تایید شده است. ابعاد هشتگانه آزمون عبارتند از: فعالیت فیزیکی، درد جسمانی، ایفای نقش جسمی، درک کلی از سلامت عمومی، نیروی حیاتی، فعالیت اجتماعی، نقش عاطفی و سلامت روانی، پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوری تکمیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS.11.5 استفاده شد.

نتایج

در بررسی عوامل مرتبط در سن شروع به روسپیگری ملاحظه شد که بین سن شروع روسپیگری و میانگین نمره کیفیت زندگی 0/336 رابطه معکوس و معنادار (p=0/26) وجود دارد. یعنی با افزایش زمان اشتغال به روسپیگری کیفیت زندگی پایین می آید و نیز بین سن شروع روسپیگری و برخی متغیرهایی خانوادگی رابطه معنی داری وجود داشت. بر این اساس آنهایی که با کسانی غیر از والدین زندگی می کردند، آنهایی که به وسیله پدر یا برادر مورد سوء استفاده  فیزیکی قرار گرفته بودند، آنهایی که از سوی والدین به روسپیگری کشانده شده بودند، آنهایی که فاصله سنی بیشتری با والدین خود داشتند، آنهایی که مادرشان شاغل بوده، آنهایی که شغل پدرشان کارمند ساده یا تحصیلات پایین بوده روسپیگری را درسن پایین تری شروع کرده بودند. از سویی دیگر بین سن شروع روسپیگری و متغیرهای تعداد خواهران و برادران، تاهل، تعداد اعضای خانواده، تبعیض جنسیتی در والدین، چگونگی تصمیم گیری در خانواده، فاصله سنی والدین رابطه معنی داری دیده شند.

نتیجه گیری

با توجه به متغیرهایی که در این پژوهش به عنوان عوامل مرتبط با سن شروع روسپیگری شناخته شد، میتوان برای پیشگیری در جامعه  از آن  بهره گرفت. عمده آنها ضعف و پایین بودن کیفیت زندگی فردی و خانوادگی است. با وجود اینکه نمیتوان نقش عوامل اجتماعی را نادیده گرفت، تاکید بر کیفیت زندگی و بهبود ساختار خانواده و حمایت از آن می تواند از کاهش سن روسپیگری در جامعه بکاهد.