چه مسایلی در مبتلایان به HIV که مدت زیادی زنده مانده اند به وجود می آید؟

چه مسایلی در مبتلایان به HIV که مدت زیادی زنده مانده اند به وجود می آید؟

برخلاف انتظار، مبتلایانی که مدت زمان زیادی زنده میماننـد اغلـب از ایـن کـه تردیـد زیـادی در مـورد وضعیت سلامتیشان تجربه می کنند متعجب هستند. بسیاری از آنها سالهـا بـا حـس عـدم اطمینـان زنـدگی کرده اند تا بیماری خودش را نشان دهد. اغلب آنها اضطراب مزمن داشته و درجـات مختلفـی از بـی قـراري و فقدان لذت را تجربه کرده اند. در سالهای اولیه بیماری، آنها باید با پیش بینی مـرگ زود هنگـام خـود مقابلـه کنند. با شروع درمان های ترکیبی، بیماران میبایست زندگیشان را با یک بیماري مـزمن کـه زنـدگی شـان را تهدید میکند تطبیق دهند. تردید ادامه مییابد و بیماران اظهار میکنند اینگونه زندگی کردن بسـیار مشـکل است. با توجه به این واقعیت که فرصت جدیدی براي زندگی به آنها داده شده است، آنها اینگونه سختیها را به صورت نامتجانس تجربه میکنند.

این بیماران در یافتن معنای زندگی مشکل دارند. بسیاری از آنها حقوق از کارافتادگی میگیرنـد و در طـی سالها بسیاری از مهارتهایشان را از دست داده اند. آنها احساس میکنند چون فرصتی برای ادامـه شغلشـان نداشته اند به آنها خیانت شده است. از آنجایی که بسیاری از دوستان و همکارانشان شاغل هستند، احسـاس انزوا کرده و به حاشیه رانده میشوند

با داشتن تجربه از دسـت دادن دوسـتان و آشـنایانی کـه بـه علـت بیمـاري HIV درگذشـته انـد و دیگـر نمیخواهند کسی را در آینده از دست دهند، پیدا کردن دوستان جدید را بسیار سخت میدانند. از آنجایی کـه آنها افراد زیادی را از دست داده اند نمیتوانند سوگواری و غم و اندوه خود را کامل کنند. آنها احساس می کننـد تحمل خود را از دست داده و دیگر چیزی حس نمیکنند. بسـیاری از ایـن بیمـاران احسـاس گنـاه از زنـدگی طولانیشان دارند و از اینکه تا این مرحله دوام آورده اند شگفت زده اند. بسیاری از بیماران، به خصوص مردان همجنسگرا در درون جامعه خود احساس به حاشیه رانده شدن دارند.

به نظر میرسد جامعه و رسانه ها توجه کمتری نسبت به بیماری HIV و ایدز دارند. بیماران احساس مـی کننـد به کناری رانده شده و منزوی شده اند. احساس می کنند توسط جامعه ای که نمـی خواهـد آسـیب پـذیری آنهـا را خاطرنشان کند فراموش شده اند. زوجینی که از نظر سرمی ناسازگارند گاه استرس بیشتری تجربه میکنند کـه مربـوط بـه بهبـود وضـعیت شریک مبتلا به HIV شان است. درصورتی که رابطه بین زوجین خوب بوده و شریک HIV منفی به دلایلـی غیر از حس وظیفه در رابطه باقی بماند، ممکن است زمـانی کـه قـرار باشـد ایـن رابطـه بـرای مـدت زمـان طولانی تری ادامه پیدا کند دچار بحران شوند.