مقاله نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

مقاله نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

مقاله نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان در همایش سراسری ایدز دانشگاه بهشتی در آذرماه سال جاری توسط هما صدقی جلال، دکتر خدابخش احمدی، نادر صادقی لواسانی نیا، آزاده صدقی جلال ارائه شده است. در ذیل بخشی از این مقاله را می خوانید:

امروزه ایدز یک موضوع مهم در حوزه سلامت است که به یک فوریت پیچیده اجتماعی و اقتصادی نیز تبدیل شده و مهمترین چالش زمان حاضر در برابر توسعه است. در بسیاری از کشورهای جهان برای پیشگیری از ایدز، رسانه های جمعی نقش موثری ایفا می کنند. شواهد علمی نشان داده است آموزش و اطلاع رسانی گسترده و مداوم بهترین راه مصون کردن جامعه از خطر ایدز است. لذا سوال اساسی تحقیق این است که با توجه به اهمیت رسانه های ارتباط جمعی کشورمان (ایران)، آیا رسانه ها در آموزش و پیشگیری از ایدز نقشی دارند؟

روش

مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی بود. در این پژوهش که در سال 1391 صورت گرفت، میزان آگاهی دانشجویان از روش های پیشگیری از ایدز، میزان استفاده از برنامه های تولید شده در رابطه با ایدز از سوی دانشجویان، میزان مفید بودن هر یک از انواع رسانه ها (رادیو و تلویزیون داخلی، شبکه های خارجی، شبکه اینترنت، رسانه های مکتوب) در رابطه با ایدز برای دانشجویان و رابطه بین میزان استفاده از برنامه های رسانه های جمعی با میزان آگاهی از ایدز در بین دانشجویان، نقش تفاوت جنسیت در استفاده از رسانه های جمعی در زمینه آگاهی و پیشگیری از ایدز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

نمونه آماری 269 نفر از دانشجویان دانشکده های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش برای جمع آوری اطلاعات عبارتند از:

  1. پرسشنامه استفاده از رسانه (شامل ابعادی در زمینه های: میزان پرداختن رسانه ها به موضوع ایدز، میزان استفاده دانشجویان از برنامه های مرتبط با ایدز، نوع وسایل ارتباط جمعی مورد استفاده از سوی دانشجویان، نوع استفاده از غالب برنامه های رسانه ای)

  2. پرسشنامه آگاهی سنجی ایدز (شامل ابعادی از قبیل میزان آگاهی نسبت به عامل بیماری زا، علل و روش های پیشگیری، روش های درمان، روش های سرایت)

  3. پرسشنامه جمعیت شناختی. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکراهه با تعیین سطح معناداری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که آگاهی حدود 81/2 درصد از دانشجویان نسبت به ایدز در حد متوسط و بالاتر بود. از نظر دانشجویان راددیو، تلویزیون و ماهواره از سایر منابع در کسب آگاهی نسبت به ایدز نقش و تاثیر داشته است

دانشجویان برای کسب آگاهی نسبت به ایدز از فیلم های مستند بیشتر استفاده کرده بودند و برنامه هایی با قالب میز گردهای تخصصی بیشتر از سایر برنامه ها در کسب آگاهی آنها نقش و تاثیر داشته است و همچنین دانشجویانی که از اینترنت و مجموعه ترکیبی از رسانه ها (رادیو، تلویزیون و ماهواره، منابع درسی، سمینار و مجلات فارسی و کتب) استفاده کرده بودند نسبت به سایرین آگاهی بیشتری درمورد ایدز داشتند. دانشجویانی که از همه موارد شامل (فیلم داستانی، فیلم مستند، آگهی، خبر، گزارش و تحقیق، عکس و پوستر، سخنرانی، میزگرد، مصاحبه) استفاده کرده بودند بیشتر از سایرین نسبت به ایدز آگاهی داشتند و بین میزان استفاده از اینترنت و میزان آگاهی در دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری بود.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده لزوم افزایش فیلم های مستند به ویژه در تلویزیون و تشویق جوانان و دانشجویان برای مطالعه درباره ایدز و افزایش میزگردهای تخصصی درباره آن در طول تمام سال مطرح است. همچنین استفاده از تمامی ابزارهای رسانه ای و تمامی انواع موارد اطلاع رسانی درباره ایدز برای افزایش آگاهی جامعه نسبت به این بیماری خطرناک و در نتیجه پیشگیری از شیوع آن توصیه می شود.