موضوع: اخبار

طرح مصون سازی کودکان از اعتیاد در ایستگاه پایانی

طرح مصون سازی کودکان از اعتیاد در ایستگاه پایانی

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: طرح مصون سازی کودکان از اعتیاد در آستانه تکمیل و نهایی شدن است و در آینده‌ای نزدیک اجرای آن در مهدهای کودک آغاز می‌شود.

فرید براتی سده از مراحل نهایی طرح مصون سازی کودکان از اعتیاد خبرداد.

وی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه کودکان بیش از افراد بزرگسال در معرض اعتیاد و مواد مخدرناشی از آن هستند به همین دلیل طرح مصون سازی کودکان از اعتیاد تدوین می‌شود.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی برای تدوین این طرح مدتی است در سازمان بهزیستی انجام شده است و درحال حاضر کارشناسان اعتیاد سازمان اقدامات لازم را برای نهایی و تکمیل شدن این طرح انجام می‌دهند.

مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: اجرای این طرح پس از گذراندن مراحل پایانی و تدوین نهایی آغاز می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه پیش بینی‌های لازم برای اجرای طرح مصون سازی کودکان از اعتیاد در مهدهای کودک انجام شده است، اظهار داشت: این طرح در بیش از 2 هزار مهد کودک در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

 براساس این خبر به نقل از ستاد حقوق بشر؛ به گفته براتی، برای اجرای این طرح علاوه بر کودکان، مربیان مهدهای کودک نیز باید از آموزشهای لازم برخوردار شوند و البته در استانهایی که بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار دارند آموزشها افزایش پیدا خواهد کرد.