موضوع: اخبار

25 هزار نفر آمار مبتلایان به ایدز در ایران

25 هزار نفر آمار مبتلایان به ایدز در ایران

گزارش موارد ثبت شده HIV/AIDS سه ماهه دوم سال 1391 در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، تا تاریخ 1 مهر 1391 مجموعاٌ 25041 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده اند که 90.6% آن مردان و 9.4% را زنان تشکیل می دهند.

تاکنون 3746 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 4855 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 46/2 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 25-34 سال قرار داشتند که بالاترین نسبت در بین گروه سنی را به خود اختصاص می دهند.

علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (69.2%)، رابطه جنسی (11%)، دریافت خون و فرآورده های خونی (1%) و انتقال از مادر به کودک (1%) بوده است. راه انتقال در 17.8% از این گروه نامشخص مانده است.

در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلا آنان در سال 1390 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 59.8%، برقراری رابط جنسی 21.1% ، انتقال از مادر مبتلا به کورک 3.8% را تشکیل داده است. در 15.2% از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده است.

جنس

مبتلا به HIV و ایدز

مبتلا به ایدز

فوت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

22647

90.4

3280

87.6

4638

95.5

زن

2394

9.6

466

12.4

217

4.5

جمع

25041

100

3764

100

4855

100