افراد دچار بیماريهای روانی مزمن و سخت هر چند وقت یکبار باید برای اچ آی وی آزمایش شوند؟

افراد دچار بیماريهای روانی مزمن و سخت هر چند وقت یکبار باید برای اچ آی وی آزمایش شوند؟

الگوي رفتارهاي پر خطر اچ آي وي در میان افراد دچار بیماريهاي روانی مزمن و سخت نشان می دهد که بعضی از بیماران اغلب و بعضی دیگر به طور متناوب درگیر رفتارهاي پرخطر میشـوند. روانپزشکان بایـد بیماران اچ آي وي منفی را تشویق کنند تا به طور منظم براي ارزیابی خطـر دوره ای آزمـایش دوبـاره دهنـد.

آزمایش اچ آي وي، باید هر زمانی که بیمار درخواست می کند ارائه شود یا در مواردي انجام شود که بیمار:

  • رفتارهای پرخطر تازه یا گذشته را گزارش کند
  • باردار باشد
  • نشانه های فیزیکی حاکی از عفونت اچ آی وی یا ایدز داشته باشد
  • نشانه های روانپزشکی حاکی از اختلال دستگاه عصبی داشته باشد
  • مبتلا به بیماريهای جنسی دیگر باشد
  • آزمایش پوستی او براي سل مثبت باشد و در منطقه اي زنـدگی کنـد کـه اچ آي وي در آن همه گیر بومی است

آزمایش اچ آي وي آندره مثبت است، و روانپزشک براي او مشاوره پـس از آزمایش را ترتیب می دهد. با وجود اطلاعاتی که آندره در طول مشاوره دریافت می کند، تشخیص اچ آي وي را به عنوان حکم مـرگ می دانـد. او شـروع بـه مصرف کراك می کند چون اعتقاد دارد کراك سریعترین راه براي مردن اسـت. خواهرش دوباره پیش قدم می شود و براي درمان دارویی آندره تلاش می کند.